სეგმენტური ინჰიბიცია

      კახაბერ ჭელიძე

Aβ ბოჭკოები ზურგის ტვინში მდებარე ლოკალური ინტერნეირონების მეშვეობით აინჰიბირებს C ბოჭკოებით აღგზნების გადაცემას.


გამა-ამინოერბოს მჟავა (გაემ, GABA), როგორც ინჰიბიტორული ტრანსმიტერი, დიდ როლს თამაშობს სპინალურ დონეზე ნოციცეპტიური ინფორმაციის გადაცემის პროცესში.

  Copyright 2012