ტკივილის ფიზიოლოგია

       კახაბერ ჭელიძე

ტკივილის წარმოქმნაში, გადაცემაში, მოდულაციასა და აღქმაში სხვადასხვა პერიფერიული, სპინალური და სუპრასპინალური სტრუქტურებია ჩართული:


ნოციცეპტორები
ტკივილის რეცეპტორები
ნოციცეპტიური აფერენტები
C, Aδ-ბოჭკოები
ზურგის ტვინის უკანა რქა
აღმავალი გზები
აფერენტული ნერვული ბოჭკოები
თავის ტვინი
დაღმავალი გზები
ეფერენტული ნერვული ბოჭკოები.

ნოციცეპტიური ტკივილი წარმოიქმნება თერმული ან მექანიკური სტიმულით ან ქსოვილის დაზიანების შედეგად გამოთავისუფლებული ანთებითი მედიატორებით ნოციცეპტორების (C და Aδ-ბოჭკოების თავისუფალი ნერვული დაბოლოებების) პირდაპირი სტიმულაციის შედეგად. მემბრანული პოტენციალის ცვლილებას - ტრანსდუქციას მოჰყვება მისი გარდაქმნა მოქმედების პოტენციალად - ტრანსფორმაცია.

  Copyright 2012