ტკივილის შეფასების და გაზომვის ზოგადი მეთოდები

     კახაბერ ჭელიძე, ნატალია მუჩაიძე, გიორგი გეგელაშვილი

ინტენსიურობის გაზომვა ერთგანზომილებიანი სკალებით  

პაციენტის პირველი ვიზიტის, ასევე მართვის პროცესის ეფექტურობაზე დასაკვირვებლად აუცილებელია ტკივილის ინტენსიურობის შეფასება. ყველაზე გავრცელებულია

ვიზუალური ანალოგური სკალა

ციფრული რეიტინგის სკალა

ვერბალური რეიტინგის სკალა

ღიმილის (Smiley) სკალა

”ღიმილაკები”


ვიზუალური ანალოგური სკალა  

ვიზუალური ანალოგური სკალა წარმოადგენს ორპოლუსიან (ტკივილი არ არის - უძლიერესი ტკივილი) 10 სმ-იან ფირფიტას.სკალა არ არის დაყოფილი. პაციენტი ირჩევს ტკივილის დონეს საკუთარი შეხედულებისამებრ. სკალის გამოყენება შესაძლებელია მწვავე, მათ შორის, ოპერაციის შემდგომ ტკივილზე დასაკვირვებლად. [1]


ციფრული რეიტინგის სკალა  

ციფრული რეიტინგის სკალით პაციენტები ტკივილის ინტენსივობას 0-დან 10-მდე აფასებენ, სადაც 0 შეესაბამება ტკივილის არარსებობას, ხოლო 10 კი - უძლიერეს ტკივილს. [2]ვერბალური რეიტინგის სკალა  

ვერბალური რეიტინგის სკალა დისკრეტულად გრადუირებული ფირფიტაა, რომლითაც ხდება ტკივილის ინტესივობის შეფასება შემდეგი ტერმინებით:

ტკივილი არ არის

მსუბუქი ტკივილი

ზომიერი ტკივილი

ძლიერი ტკივილი

უძლიერესი ტკივილი

”ამაზე მეტი ტკივილის წარმოდგენა შეუძლებელია”.


ანგარიშგასაწევია ის ფაქტი, რომ ამ სკალით შესაძლებელია ტკივილის ინტენსივობის მხოლოდ 5 დონის განსაზღვრა, შესაბამისად იგი ნაკლებად მგრძნობიარეა. [3] სამაგიეროდ ტერმინები ნათელი და ადვილად გასაგებია. სკალის გამოყენება შესაძლებელია აგრეთვე ტკივილზე ხანგრძლივი დაკვირვების დროსაც. [4]


ღიმილის სკალა - ”ღიმილაკები”  

ღიმილის (Smiley) სკალა (Wong-Baker Faces Pain Rating Scale) სპეციალურად შემუშავდა ბავშვებისთვის, რომელთაც არ შეუძლიათ კითხვა. იგი გვიჩვენებს ემოციურად ხუთ განსხვავებულ სახეს. სკალაზე ტკივილის სხვადასხვა ინტენსივობას შეესაბამება სხვადასხვა გამოსახულება. პირველი მათგანიმცინარე სახეა, რომელიც მიგვანიშნებს - ”ტკივილი არა მაქვს”. მეხუთე სახე მტირალაა და გამოხატავს ”უძლიერეს ტკივილს”. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ავტორები გულისხმობენ ტკივილს, რომელზე მეტის წარმოდგენაც კი არ შეიძლება.


”ღიმილაკები” შეესაბამება ზრდასრულ ასაკში გამოსაყენებელ ვერბალური რეიტინგის სკალას. ბავშვებში მისი მოხმარება შეიძლება უკვე 3 წლიდან.


ზოგიერთი ავტორი გვირჩევს ”ღიმილაკების” გამოყენებას გერიატრიულ პრაქტიკაშიც [Helme RD, 2001; Ferrel BA, 1995].


ლიტერატურა  

[1] Jensen MP, Chen C, Am Brugger. Interpretation of visual analog scale ratings and change scores: a reanalysis of two clinical trials of postoperative pain. J Pain 2003;4:407–14.
[2] Williams AC, Davies HT, Chadury Y. Simple pain rating scales hide complex idiosyncratic meanings. Pain 2000;85:457–63.
[3] Farrar JT, Polomano RC, Berlin JA, Strom BL. A comparison of change in the 0-10 numeric rating scale to a pain relief scale and global medication performance scale in a short-term clinical trial of breakthrough pain intensity. Anesthesiology 2010;112:1464–72.
[4] Haythornthwaite JA. IMMPACT recommendations for clinical trials: opportunities for the RDC/TMD. J Oral Rehabil 2010;37:799–806.
[5] Tomlinson D, Baeyer CL v., Stinson JN, Sung L. A systematic review of faces scales for the self-report of pain intensity in children. Pediatrics 2010;126:e1168-98.

  Copyright 2012