დანიშნულების შემოკლება

      გიორგი გეგელაშვილი

წამლის გამოწერასთან დაკავშირებული საერთაშორისო შემოკლებები  

ცხრილი1: პრეპარატის დოზის ერთეულები – რეკომენდებული შემოკლებები

ინგლისურად ქართულად
შემოკლება განმარტება თარგმანი შემოკლება
mg/d, g/d Milligram, gram per day მილიგრამი, გრამი დღეში მგ/დ, გ/დ
Cm Centimetre სანტიმეტრი სმ
g gram გრამი
kcal kilocalorie კილოკალორია კკალ
kg kilogram კილოგრამი კგ
L Litre ლიტრი
mg Milligram მილიგრამი მგ
mL Millilitre მილილიტრი მლ
mm Millimetre მილიმეტრი მმ
Mmol Millimole მილიმოლი მმოლ

ცხრილი 2: პრეპარატის მიღების ჯერადობა – რეკომენდებული შემოკლებები

ინგლისურად ქართულად
შემოკლება განმარტება თარგმანი შემოკლება
b.d./b.i.d. Twice daily ორჯერ 2X
Mane In the morning დილით  
Nocte At night ძილის წინ ძ.წ.
p.r.n. When required საჭიროების დროს  
q.d.s./q.i.d. Four times daily ოთხჯერ 4X
STAT Immediately დაუყოვნებლად  
Tarde In the evening საღამოს  
t.d.s./t.i.d. Three times daily სამჯერ 3X

ცხრილი 3: პრეპარატის მიღების ჯერადობა – დაწუნებული შემოკლებები

ინგლისურად

 


შემოკლება განმარტება თარგმანი ქართულად
Alt Die On alternate days დღეგამოშვებით
o.d. Once daily ერთხელ დღეში
q.d. Once daily ერთხელ დღეში
q.q.h Every four hours 4 საათში ერთხელ
q.4.h Every four hours 4 საათში ერთხელ
q.6.h Every six hours 6 საათში ერთხელ
q.12.h Every twelve hours 12 საათში ერთხელ
m.d.u As directed როგორც მითითებულია
Ad lib As much as desired სურვილის მიხედვით, ნებისმიერ დროს

შენიშვნა: „დაწუნებული შემოკლებები“ – შემოკლებები, რომლებიც ლიტერატურაში გვხვდება, მაგრამ მათი გამოყენება მედიკამენტური უსაფრთხოების (შეცდომების თავიდან აცილების) თვალსაზრისით საერთაშორისო ინსტიტუტების აზრით პრაქტიკული საქმიანობის (რეცეპტის გამოწერის) დროს არარეკომენდებულია.


ცხრილი 4: პრეპარატის მიღების გზა – რეკომენდებული შემოკლებები

ინგლისურად ქართულად
შემოკლება განმარტება თარგმანი, განმარტება შემოკლება
IV Intravenously ვენაში (ინტრავენურად) ი/ვ
IM Intramuscularly კუნთებში (ინტრამუსკულურად) ი/მ
Ng Nasogastric ნაზოგასტრულად  
PEg Percutaneous Endoscopic gastrostomy ენდოსკოპიურად შესრულებული გასტროსტომის მეშვეობით (ღია ქირურგიული მეთოდისგან განსხვავებით უფრო დამზოგველია)  
PO Per Oral, by mouth შიგნით მიღება პ/ო
PV Per Vaginal საშოში (ვაგინურად)  
SC Subcutaneously კანქვეშ კ/ქ
PR Per Rectum უკა ტანიდან, სწორ ნაწლავში  
SL Sublingually ენის ქვეშ  

ცხრილი 5: პრეპარატის მიღების გზა – დაწუნებული შემოკლებები

ინგლისურად  
შემოკლება განმარტება თარგმანი ქართულად
IO Intraosseous ძვალში
IP Intraperitoneal პერიტონეუმში
IT Intrathecal ხერხემლის სვეტში, ენდოლუმბალურად
ID  intradermal კანში, ინტრადერმულად
inj  injection ინექცია
inh  inhalation ინჰალაცია
EN  each nostril თითოეულ ნესტოში
Vag  vaginally ვაგინური

შენიშვნა: „დაწუნებული შემოკლებები“ – შემოკლებები, რომლებიც ლიტერატურაში გვხვდება, მაგრამ მათი გამოყენება მედიკამენტური უსაფრთხოების (შეცდომების თავიდან აცილების) თვალსაზრისით საერთაშორისო ინსტიტუტების აზრით პრაქტიკული საქმიანობის (რეცეპტის გამოწერის) დროს არარეკომენდებულია.


  Copyright 2012