ტკივილის პათოფიზიოლოგია

      კახაბერ ჭელიძე

პერიფერიული და ცენტრალური სენსიტიზაცია არის ტკივილის ქრონიკულად გარადასახვის (გაქრონიკულების) ძირითადი მექანიზმი. სენსიტიზაცია საფუძვლად უდევს ქრონიკული ტკივილის გამორჩეულ და კლინიკურად მეტად ყურადსაღებ სიმპტომებს ალოდინიას და ჰიპერალგეზიას.


გაქრონიკულების პროცესში ასევე გადამწყვეტ როლს თამაშობენ

გენეტიკური

ფსიქოლოგიური

სოციალური და

იატროგენული ფაქტორები.

  Copyright 2012