ტკივილის კლასიფიკაცია პათოგენეზის მიხედვით

გიორგი გეგელაშვილი

ნოციცეპტური

პირველადად ნოციცეპტური

ტკივილის რეცეპტორების მექანიკური გაღიზიანება ქსოვილებში (სახსრები, კუნთები, მყესები და სხვ.), როდესაც ნერვული სისტემის სხვა ნაწილები ინტაქტურია

მაგალითები


ნეიროპათიული

პირველადად ნეიროპათიული

ტკივილი, რომელიც გამოწვეულია ტკივილის აღქმაში და გავრცელებაში მონაწილე ნერვული სისტემის სხვადასხვა ნაწილების ორგანული დაზიანებით ან დისფუნქციით

მაგალითები


მიზეზდაუდგენელი (იდიოპათიური)

სხვადასხვა პათოლოგიური მდგომარეობები, რომელთა მექანიზმები ჯერ კიდევ უცნობია


ფსიქოგენური

ფსიქიკური და მოსაზღვრე მდგომარეობების ფონზე განვითარებული ტკივილი

მაგალითები


შერეული

ავადმყოფობები, რომლებიც ვითარდება სხვადასხვა ტიპის ტკივილის შეუღლების შედეგად

მაგალითები


ლიტერატურა  

[1] Ohayon MM, Schatzberg AF. Chronic pain and major depressive disorder in the general population. J Psychiat Res. 2010;44:454-461.
[2] Benjamin S, Morris S, McBeth J, Macfarlane GJ, Silman AJ. The association between chronic widespread pain and mental disorder: a population-based study. Arthritis Rheum. 2000;43:289-297.

  Copyright 2012